บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญปู่               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ

พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร.            มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ                    W.H.Taft University

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เดชชัยศรี            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน      มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  จันทร์เรือง      มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์                                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร                               มหาวิทยาลัยบูรพา