บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญปู่                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข                                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 กองบรรณาธิการ

พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร.                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ                              W.H.Taft University

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เดชชัยศรี                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน          มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น                         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  จันทร์เรือง           มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์                                                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร                                            มหาวิทยาลัยบูรพา

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชวชิรเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชปริยัติมุนี, รองศาสตราจารย์ ดร.                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒฺกโร, รองศาสตราจารย์ ดร.        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษ์ ภูริปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมบัติ  ธนปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร์                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อินถา ศิริวรรณ                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน                                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง นิลนามะ                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม แสงนนท์                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิง เรืองสังข์                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ลำพอง กลมกูล                                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.                          ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ            นักวิชาการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บัวศิริ                    นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด               มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธ์ สิทธิ์สูงเนิน            มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน         มหาวิทยาลัยมหิดล