เผยแพร่แล้ว: 2016-02-19

ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในโรงเรียนดีเด่น : พหุกรณีศึกษา

สุรจิตย์ ผิวงาม, วัฒนา สุวรรณไตรย์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, สมเกียรติ พละจิตต์

168-176

บรรทัดฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

ประดิษฐ มูลสาร, สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

186-193