สภาพ และปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ

Main Article Content

สายฝน อินแปลง
วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง สภาพ และปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหาร จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ ใน 5 ด้าน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ บุคลากร ข้อมูล และระเบียบวิธีปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ 17 จังหวัด 196 อำเภอ จำนวน 130 คน ในปีการศึกษา 2556 เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามสภาพ และปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1) สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี สภาพการดำเนินการมากที่สุด คือ ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร ด้านซอฟท์แวร์ ด้านระเบียบวิธีปฏิบัติ และด้านฮาร์ดแวร์ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านข้อมูล (\bar{x} = 3.70) ด้านบุคลากร (\bar{x} = 3.68) ด้านซอฟท์แวร์ (\bar{x} = 3.66) ด้านระเบียบวิธีปฏิบัติ (\bar{x} = 3.61) และด้านฮารด์แวร์ (\bar{x} = 3.56) 2) ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ ในภาพรวมมีสภาพ ปัญหาอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านที่มีปัญหาในการดำเนินการมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย คือ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระเบียบวิธีปฏิบัติ ด้านข้อมูล ด้านซอฟท์แวร์ และด้านบุคลากร 3) แนวทางการ พัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เขตภาคเหนือ คือ ควรเพิ่มความสามารถและความเร็วของเครือข่าย Internet ควรมีการประสานงานการสนับสนุนโปรแกรม ด้านการบริหารงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีการส่งเสริมและจัดทำฐานข้อมูลของสถานศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 

The States and Problems of an Information and Communication Technology Management for Administrators District Non-Formal and Informal Education Centre in Northern Thailand

Saifon Inplang1) and Dr.Weeraphan Siririth2)

1) Department of Educational Administration, Graduate school, Chiangrai College, Chiangrai, Thailand.

2) Associate Professor, Department of Educational Administration Graduate School, Chiangrai College, Chiangrai.

The purposes of this research is to study states and identify problems of an Information and Communication Technology Management for Administrators District Non-formal and Informal Education Centre in Northern Thailand. The subjects of this research were 130 administrators who hold the position during academic year 2556 B.E. (2013). Questionnaire was conducted for this research. Percentage, Mean, and Standard Deviation were used to present the result of the study. There are as follow;

1) Overall, the states of Information Technology management, found that all topics were ranked high level. The top five ranked were Database ( \bar{x} = 3.70), Peopleware ( \bar{x} = 3.68), Software( \bar{x} = 3.66), Policy and Procedure ( \bar{x} = 3.61), and Hardware ( \bar{x} = 3.56) 2) The Information Technology management problem of the administrator of Non-formal and Informal Education Centre in Northern Thailand was found low score. Mean ranked from high to low were Hardware, Policy and procedure, Database, Software, and Peopleware. 3) The recommendations for Information Technology Management of the administrator of Non-formal and Informal Education Centre in Northern Thailand are increasing a capacity and speed of internet. Also, there should be a coordination and support from original affiliation. Besides, computer and equipment training should be conducted regularly for staff. Moreover, A database of education center should be managed so as to be able to allow information exchange between related departments. Finally, agreement should be drown among staff for computer, software and equipment usage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)