นโยบายวารสารและขอบข่ายการตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal Focus & Scope): 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) เป็นวารสารวิชาการหลักอย่างเป็นทางการที่จัดทำในนามคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา และนักปฏิบัติ  โดยวารสารดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ

ประเภทของบทความต้นฉบับ (Manuscript Categories): 

วารสาร EDKKUJ เปิดรับพิจารณาคัดเลือกบทความผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความที่มีความหลากหลายดังนี้:

1) บทบรรณาธิการ (Editorial), บทความวิเคราะห์ (Commentary), บทความสื่อสาร (Communication), และบทความจดหมาย (Letters) ซึ่งมีลักษณะเป็นบทความที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดหรือมุมมองที่จะส่งผลกระทบต่อการยกระดับและพัฒนาผลงานการวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน
2) บทความเทคนิค (Technical Article) มีลักษณะเป็นบทความที่เน้นการบรรยายแนวคิดหรือวิธีการที่แสดงให้เห็นได้ถึงความคิดริเริ่มในงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านการศึกษา หรือในแนวทางการปฏิบัติงานการสอนของครูผู้สอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในงานด้านการศึกษาในยุคปัจจุบัน
3) บทความวิจัย (Research Article) มีลักษณะเป็นบทความที่เน้นการรายงานผลการศึกษาและข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการศึกษา งานด้านการสอน งานด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
4) บทความปริทัศน์ (Review Article) มีลักษณะเป็นบทความที่เน้นการนำเสนอข้อสรุปการค้นพบโดยภาพรวมในสถานะปัจจุบันของงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการศึกษา งานด้านการสอน งานด้านส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาของบทความต้นฉบับที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ (Manuscript Langugae): 

วารสาร EDKKUJ เปิดรับพิจารณาคัดเลือกบทความผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบภาษา "ไทย" และภาษา "อังกฤษ" 

กระบวนการประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (Peer Review Process): 

บทความต้นฉบับ (Manuscript) ของผลงานวิชาการทุกผลงานที่ได้รับผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของวารสาร EDKKUJ จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นโดยบรรณาธิการหลักของวารสารเพื่อคัดเลือกเฉพาะผลงานบทความต้นฉบับที่สอดคล้องกับนโยบายของวารสารและขอบข่ายของการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสาร รวมถึงบทความต้นฉบับควรต้องมีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานทางวิชาการขั้นต้น จากนั้นบรรณาธิการหลักจะดำเนินการเสนอบทความต้นฉบับที่ผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นนั้นต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกของวารสารอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพของบทความต้นฉบับดังกล่าวในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับไม่สามารถระบุตัวตนกันและกันได้ (Double-blinded Review)

กำหนดออกการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสาร (Publication Frequency): 

วารสาร EDKKUJ กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่แบบราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) และ ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

นโยบายการเปิดการเข้าถึงแบบเสรี (Open Access Policy): 

วารสาร EDKKUJ มีเป้าหมายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่เป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้แบบเสรี (Open Access) ซึ่งก็คือ การไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและปราศจากข้อจำกัดในการเข้าใช้งาน เพื่อให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนอันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนทางวิชาการที่เปิดกว้างมากขึ้น

ผู้สนับสนุนการจัดทำวารสาร (Sponsors): 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น