เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • 1. บทความต้นฉบับที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็นบทความที่ "(1) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และ (2) ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น" เป็นอันขาด
  • 2. บทความต้นฉบับที่ส่งเข้ามา "ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและรูปแบบการเขียนเรียบเรียงบทความแต่ละประเภท" เพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด Template ได้ที่เมนู ดาวน์โหลด
  • 3. ผู้แต่งตรวจสอบ "จำนวนคำ (word count)" ที่ปรากฎในบทความต้นฉบับโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของประเภทบทความที่วารสารกำหนดเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (สามารถศึกษาสารสนเทศได้ ที่นี่)
  • 4. จัดเตรียมบทความต้นฉบับให้มีการ "ปกปิดข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและหน่วยงานต้นสังกัด" เพื่อให้พร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพบทความแบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนไม่สามารถทราบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน (Double-blinded Review) (สามารถดู ตัวอย่าง ได้) พร้อมทั้งเติมข้อมูลของผู้เขียนบทความต้นฉบับในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและครบถ้วน (ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนได้ภายหลังหลังจากที่ได้รับผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการสรุปผลการประเมินบทความต้นฉบับแล้ว)
  • 5. บทความต้นฉบับที่ส่งเข้ามาในระบบต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ของ "ไฟล์ MS Word เท่านั้น" (.doc หรือ .docx) และต้องจัดรูปแบบการพิมพ์บทความต้นฉบับโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางวารสาร สามารถดู ตัวอย่าง ได้
  • 6. รายการที่มีการอ้างอิงในบทความต้นฉบับ เช่น ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์, ลิ้งค์วิดีโอหรือสื่อดิจิทัล และอื่น ๆ ต้องยังคงมี "สถานะออนไลน์และใช้งานได้จริงอย่างเป็นปัจจุบัน"
  • 7. ถ้าบทความต้นฉบับ (Manuscript) ของข้าพเจ้าไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดข้อที่ 1-7 ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดี "ยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นของบรรณาธิการก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความทุกประการ"