** ตัวอย่างการเตรียมบทความต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อการเข้าสู่กระบวนการ Double-blinded peer review process