บรรณาธิการเกียรติคุณ (Honorable-Editor):

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ (ค.ศ.2023-2027)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[Research Gate]

บรรณาธิการหลัก (Editor-in-Chief):

รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร (ค.ศ. 2023-2027)           
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[Google Scholar]

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant-Editor):

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง (ค.ศ. 2023)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ORCID]

กองบรรณาธิการ (Editorial Board): (ค.ศ. 2023)

Professor Gwo-Jen Hwang                     
National Taiwan University of Science and Technology, TAIWAN
[Google Scholar]

Professor Yueh-Min Huang                     
National Cheng Kung University, TAIWAN
[Google Scholar]

ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
[Semantic Scholar]

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
[Google Scholar]

ศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
[Google Scholar]

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
[Google Scholar]

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
[Google Scholar]

รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
[Reserach Gate]


รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  แย้มพินิจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
[Google Scholar]

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
[Google Scholar]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
[Google Scholar]

Journal Manager:

นางสาวมธุรส เมืองสุข                                     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น