เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความประเภท (1) บทความปริทัศน์ (Review Article) (2) บทความวิจัย (Research Article) (3) บทความเทคนิค (Technical Article) สำหรับผู้เขียนเจ้าของบทความต้นฉบับ ให้ชำระค่าธรรมเนียม 3,500 บาท ต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจำนวน 1 บทความ

การชำระเงินค่าธรรมเนียม
ผู้เขียนเจ้าของบทความต้นฉบับชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร "ธนาคารไทยพานิชย์" ชื่อบัญชี "เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์)" บัญชีเลขที่ "551-302665-0" หรือ

ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน QRcode
สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://kku.world/ve39a

สำหรับคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มข. และคณาจารย์ หรือนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย 
https://kku.world/epqon

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน  และแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้แต่ง สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริง มายังอีเมล์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น edkkuj@gmail.com 

กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม