ดาวน์โหลด Template บทความต้นฉบับ (Manuscript Templates): 

1) บทบรรณาธิการ (Editorial)
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)

2) บทความวิเคราะห์ (Commentary)
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)

3) บทความสื่อสาร (Communication)
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)

4) บทความจดหมาย (Letters) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)

5) บทความเทคนิค (Technical Article) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)

6) บทความวิจัย (Research Article) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)

7) บทความปริทัศน์ (Review Article) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (Word)ดาวน์โหลด (PDF)