จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับผู้เขียน
(Ethical Guidelines for Authors)

ถ้าผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะส่งบทความต้นฉบับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร EDKKUJ นั้น ผู้เขียนต้องมีความตระหนักและยืนยันข้อเท็จจริงว่าการเขียนเรียบเรียงบทความต้นฉบับของท่านนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับผู้เขียนที่ท่านกำลังอ่านอยู่ดังต่อไปนี้

เนื้อหาของบทความต้นฉบับ
ถ้าผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับหนึ่งใดเข้ามาในระบบวารสาร EDKKUJ อิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น ให้เป็นข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการโดยปริยายว่าท่านได้ให้ข้อเท็จจริงกับทางกองบรรณาธิการของวารสารว่า ท่านได้อ่านศึกษาและได้เขียนเรียบเรียงบทความต้นฉบับของท่านนั้นให้เป็นไปตามข้อจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับผู้เขียนแล้วเรียบร้อย

จริยธรรมสำหรับผู้เขียน
บทความต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งเข้ามานั้นอาจจะ <b>ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์เผยแพร่</b> ได้ถ้ากองบรรณาธิการตรวจพบว่าผลงานการเขียนบทความของท่านนั้นละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นของจริยธรรมสำหรับงานการเขียนบทความ โดยวารสาร EDKKUJ ยึดกรอบจริยธรรมงานการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ COPE – Committee on Publication Ethics. [https://publicationethics.org/]

Competing/conflicting interests
Authors must make a declaration in their paper of all potential competing interests involving people or organizations that might reasonably be perceived as relevant. Examples of competing interests include, but are not limited to, financial, professional and personal interests such as:
• Research grants (from any source, restricted or unrestricted)
• Relationships (paid or unpaid) with organizations and funding bodies including nongovernmental organizations, research institutions or charities
• Membership of lobbying or advocacy organizations
• Personal relationships (i.e. friend, spouse, family member, current or previous mentor, adversary) with individuals involved in the submission or evaluation of a paper, such as authors, reviewers, editors, or members of the editorial board of an Inderscience journal
• Personal convictions (political, religious, ideological, or other) related to a paper's topic that may interfere with an unbiased publication process (at the stage of authorship, peer review, editorial decision making or publication)

Plagiarism
Plagiarism in any form constitutes a serious violation of the principles of scholarship and is not
acceptable. Examples of plagiarism include:

 1. Word-for-word copying of portions of another's writing without enclosing the copied passage in quotation marks and acknowledging the source in the appropriate scholarly convention.
  2. The use of a particularly unique term or concept without acknowledging the original author or source.
  3. The paraphrasing or abbreviated restatement of someone else's ideas without acknowledging that another person's text has been the basis for the paraphrasing.
  4. False citation: material should not be attributed to a source from which it has not been obtained.
  5. False data: data that has been fabricated or altered in a laboratory or experiment; although not factually plagiarism, this is clearly a form of academic fraud.
  6. Unacknowledged multiple authors or collaboration: the contributions of each author or collaborator should be made clear.
  7. Self-plagiarism/double submission: the submission of the same or a very similar paper to two or more publications.

Informed consent
Informed consent must be documented in your paper in cases where information or clinical photographs of human subjects are used. Signed copies of consent forms will be required before a paper can be considered for review.