การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ แสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation)

Main Article Content

นวภัทร ตระกูลพร
นิลมณี พิทักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) ให้มีจำนวนนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน(Group Investigation) ให้นักเรียนมีคะแนนทักษะ การแสวงหาความรู้ในระดับมากขึ้นไป 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มี จำนวนนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 26 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการ ทดลองปฏิบัติการได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวน สอบสวน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลวิจัย ได้แก่แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู แบบสังเกต การจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ 3) เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) จำนวนนักเรียน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 2) นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) มีทักษะการแสวงหาความ รู้อยู่ในระดับมาก (μ=4.20, σ =0.60) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือการปฏิบัติในระดับมากขึ้นไป 3) นักเรียนที่ได้พัฒนา ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) ร่ วมกั บการ เรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) จำนวนนักเรียน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

The development of Critical Thinking Ability and Inquiry Skills of Grade 11 Students using Problem – Based Learning Model Together with Group Investigation.

Nawapat Tragoolporn*1) Nilmanee Pitak* 2)

1)Department of Curriculum and Instruction. Faculty of Education, Khon Kaen University.

2)Assistant Professor at Department of Social Studies. Faculty of Education, Khon Kaen University.

The purposes of this research were : 1) to develop critical thinking ability on problem-based learning model together with group investigation so that at least 70% of them pass the passing initial goal of 70% of the full marks or better 2) to develop students’ inquiry skills on problem-based learning model together with group investigation so that they could achieve the skills at the “high” level or better 3) to develop the stu¬dent’ learning achievement in grade-11 student using the same learning model, so that they could make a learning achievement score at least 70% of them pass the passing initial goal of 70% of the full marks or better. The target group consisted of 26 grade-11 students in Nongsonghongwittaya school during the second semester of the 2014 academic year. This research applied the action research. The instruments used for the study comprised three catagories, i.e. 1) Operation tools which included problem-based learning model together with group investigation lesson plans. 2) reflection tool which included a teacher’ s teaching behavior recording form, a learning behavior observation form, a student interview form, an ended-circulation test and inquiry skills test. 3) Evaluation tool which included a critical thinking ability test and a learning achievement test.

The findings showed that:

1. 76.92% of students passed and average score was 74.50 which was higher than the initial goal of critical thinking ability of students through problem-based learning model together with group investigation.

2. The students made a high level of inquiry skills (μ=4.20, σ =0.60) and passed the passing initial goal of inquiry skills of students through problem-based learning model together with group investigation.

3. 76.92% of students passed and average score was 72.38% which was higher than the initial goal of achievement through problem-based learning model together with group investigation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)