วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ แสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล