การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) รายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Main Article Content

ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล
ลัดดา ศิลาน้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี การสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) 2) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน รู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 158 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1 กลุ่ม 2) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธี การจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดความ คิดสร้างสรรค์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำคะแนนจากแบบทดสอบมาหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (T-Test) แบบ Dependent samples แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนทักษะการ แก้ปัญหาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.51 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไว้คือร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.15 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 71.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 20.53, 22.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.70, 6.52 ตามลำดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยด้วย t-test ได้ค่า t = -2.919 ซึ่งปรากฏผลว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

A Study of Grade 4 Student’ Problem-Solving Skills and Creative Thinking in The S 14101 Social Studies, Religion and Culture Course Using The CRP Learning Model.

The purposes of the research study were to: 1) study problem-solving skills of grade 4 students by using the CRP learning model 2) investigate creative thinking by using the CRP learning model 3) compare the learning achievement prior and after learning by using the CRP learning model. The population consisted of 158 grade 4. Thirty-nine students were randomly selected as a sample group. The One-Group Pretest-Posttest Design was employed in the research. The research tools included 1) six lesson plans, lasting totally 14 hours 2) problem-solving skills test 3) creative thinking test and 4) learning achievement test. The collected data were statistically analyzed to investigate the validity and the reliability of the tests and percentage (%), arithmetic mean (x), standard deviation (S.D.) and t-test (Dependent samples) of pretest and posttest learning achievement scores. The findings were as follows: 1) The students’ learning achievement in problem-solving skills 80.50 %. Furthermore, 82.05 % of the group passed the criterion. The numbers of the passing students were also higher than the prescribed criterion of 70%. 2) The students’ learning achievement in creative thinking 78.62 %. Additionally, 71.79 % of the group passed the criterion. The numbers of the passing students were also higher than the prescribed criterion of 70%. 3) The average scores of pretest and posttest learning achievement of the students were 20.53 (SD 4.70) and 22.12 (SD 6.52), respectively. Moreover, the t-test score was -2.919 and there was a significant difference between pre- and post- learning achievement scores at the level of .05. Therefore, the post-learning achievement scores were statically higher than the pre-learning achievement scores.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)