การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา 2

Main Article Content

มงคล เรียงณรงค์
ลัดดา ศิลาน้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือ ที่ใช้ดำเนินการปฏิบัติการคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จำนวน 9 แผน 2) เครื่องมือสะท้อนผล การปฏิบัติการได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดยผู้ช่วยวิจัย แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติการได้แก่ แบบวัดทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย และการสัมภาษณ์นักเรียนมาวิเคราะห์ตีความสรุปผลแล้วนำมารายงานผลในลักษณะของการบรรยาย 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ นำคะแนนจากแบบวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ ทดสอบท้ายวงจรมาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจากการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐานนักเรียนร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.50

 

The Development of Grade 7 Students’ 21st Century Learning and Achievement Through Creativity - Based Learning (CBL) in the S21103 Social Studies Subject.

Mongkon Riangnarong 1) Ladda Silanoi 2)

1) Master of Education students of Curriculum and Instruction. Faculty of Education, Khon Kaen University.

2) Association Professor at Department of Social Studies. Faculty of Education, Khon Kaen University.

This research aimed to developing learning skills in 21st century and achievement through creativity-based learning. The target group of this study were 30 students of grade 7 in second semester, academic year 2014, Ratchasima Witthayalai School, Nakhon Ratchasima province. Research tools were 1) Operation tools were 9 creativity-based learning plans. 2) Reflection tools: teaching observation by a research assistant form, an activity by the teacher record form, a student interview form, an ended-circulation test 3) Evaluation tools: a 21st century learning skills test, an achievement test. This research applied the action research. Data analyses were 1) qualitative data which adopted from the observation of the researcher and the assistant and students’ interview to analyze, interpret and conclude and report in narrative styles. 2) Quantitative data adopted from the 21st century learning skills measurement, the achievement test, the ended-circulation test to find means and percentage. Results were; 1) 83.33% of students passed and average score was 78.00 which was higher than the initial goal of 21st century learning skills of students through CBL. 2) 80.00% of students passed and average score was 75.50 which was higher than the initial goal of achievement through CBL.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)