วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล