ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

อารีรัตน์ เพ็งสีแสง
ประยุทธ ชูสอน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 2) เพื่อศึกษาความเป็นครูมืออาชีพของครู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความเป็นครูมืออาชีพ และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 จำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ตาม การรับรู้ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้านโดยเรียงลำดับ จากค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำ ดังนี้ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว และด้าน การมีจินตนาการ 2. ความเป็นครูมืออาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำ ดังนี้ ด้านการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ ทักษะด้านการสอน และด้านการใช้สื่อและ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของครูและความเป็นครูมืออาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านการทำงาน เป็นทีม (X4) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (x3) และ ได้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.527 มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์การทำนายหรือการพยากรณ์ ร้อยละ 27.80 ( R2 = 0.27) โดยเขียนเป็นสมการรูปคะแนนดิบ (b) และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ได้ดังต่อไปนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)

Y = 2.629 + 0. 214 (X4) + 0.167 (X3)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)

Z = 0.299 (X4) + 0.256 (X3)

 

Creative Leadership of School Administrators As perceived by Teachers Affecting Professional Teacher Under Khon Kaen Provicial Administrative Organization

Areerat Phengseesang1) and Dr. Prayuth Chusorn2)

1)Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University

2)Associate Professor, Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University

The objectives of this research were to: 1) study creative leadership level of school administrators as perceived by teachers 2) study professional teachers level of teachers 3) study relationship between creative leadership of administrators as perceived by teachers, and professional teachers, and 4) study creative leadership of school administrators as perceived by teachers affecting professional teachers under Khon Kaen Provincial Administrative Organization. The sampling group consisted of 255 teachers teaching in schools under Khon Kaen Provincial Administrative Organization, during 2014 academic year. Research tool was a questionnaire with a reliability coefficient of 0.96. Data was analyzed by computer program for calculating mean, percentage, standard deviation, and Pearson product moment coefficient. Regression equations were created for predicting dependent variables through Stepwise Multi Regression Analysis.

Research findings were as follows:

1. The creative leadership of school administrators as perceived by teachers under Khon Kaen Provincial Administrative Organization indicated a “high” level of mean score. When compare to each other, all aspects also indicated a “high” level of mean score. Ranking in order from high to low as follow; teamwork, vision, flexibility and adjustment, and imaginary. 2. The professional teachers under Khon Kaen Provincial Administrative Organization indicated a “high” level of mean score. When compare to each other, all aspects also indicated a “high” level of mean score. Ranking in order from high to low as follow; helping student, Self development, spirituality of profession, teaching skill, and using of instructional media and technology. 3. The relation between creative leadership of school administrators as perceived by teachers and professional teachers under Khon Kaen Provincial Administrative Organization indicated a moderate level. All aspects had a positive relation between each other with a statistical significance at the 0.01 level. 4. The creative leadership of school administrators as perceived by teachers affecting professional teachers under Khon Kaen Provincial Administrative Organization included having teamwork(X4) and vision(X3). The multiple correlation coefficient was 0.527 with a statistical significance at the 0.01 level. The predictive coefficient or predictive power was 27.80% ( R2 = 0.27). These could be expressed in equations of unstandard and standard score as follow:

Unstandardized Score Predictive Equation

Y = 2.629 + 0. 214 (X4) + 0.167 (X3)

Standardized Score Predictive Equation

Z = 0.299 (X4) + 0.256 (X3)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)