การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Main Article Content

จิราพร ลุนพรหม
อังคณา ตุงคะสมิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 5 ที่เรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ให้นักเรียน ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ห้องที่ 5 ที่เรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 5 โรงเรียนน้ำพอง จำนวน 37 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในรูปแบบ One-Shot Case Study ศึกษาเพียงกลุ่มเดียวมีการทดสอบ 1 ครั้งหลังเรียน เครื่อง มือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความ พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนร้อยละ 83.78 ของนักเรียนทั้งหมด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ อยู่ในระดับมาก

 

A Study Of Grade 4 Studens Analytical Thinking Ability In S 14101 The Social Studies Course Using Situation Procedure.

The purposes of this research were 1) to study grade 4 students’ analytical thinking ability on Economics course using Situation Procedure so that at least 70% of them pass the criterion of 70%; 2) to study grade 4 students’ satisfaction toward Situation Procedure.The target group consisted of 37 students studying in grade 4 class 5 at Nampong School, Khon Kean during the second semester of 2014 education year. The research was carried out by one-shot case study design. The research instruments were 6 Economics lesson plans using Situation Procedure, an analytical thinking test, and a satisfaction questionnaire. The collected data was analyzed by mean, standard deviation, and percentage.

The result indicated as followings; 1) 83.73% of the students in the target group attained analytical thinking ability score of 70% for the criterion listed beforehand. 2) The students had satisfaction toward Situation Procedure in a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)