วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล