วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาภาวะผู้นำผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ : การวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล