การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รายวิชา ส15101 สังคมศึกษา 5

Main Article Content

กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์
ลัดดา ศิลาน้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 2) พัฒนาเจตคติความเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย และ3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน ด้วยเกม (Game-Based-Learning) ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา 5 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยเกม จำนวน 8 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกต พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกประจำวันของครูผู้สอน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ แบบทดสอบย่อยท้าย วงจร 3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบวัดเจตคติต่อความเป็นพลเมืองตามวิธีประชาธิปไตย และ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.45 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 2) นักเรียนมีคะแนนเจตคติความ เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.54 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72

 

The Developing Grade 5 Students’s Analytical Thinking Skill and Attitude Towards Democratic Citizenship in The Learning Unit on “Good Citizen in A Democracy” Social Studies S15101 Course, Using Game-Based-Learning

Krittanai Chumwuttisak1 and Ladda Silanoi2

1) Curriculum and Teaching, Teaching Social Studies Courses, Faculty of Educational, Khon Kaen University

2) Associate Professor, Curriculum and Teaching, Faculty of Educational, Khon Kaen University

The objectives of the present research were 1) to develop their analytical thinking 2) to develop their attitude towards democratic and 3) to learning achievement grade-5 students using Game – Based - Learning so that at least 70% of them pass the passing score of 70%. The target group consisted of 11 grade-5 students in Wadkoksranoi School in Pakthongchai district, Nakhon Ratchasima Province during the first semester of the 2014 academic year. The instruments used for the study consisted of three categories, i.e. 1) experimental tool which comprised 8 lesson plans basing on using Game – Based - Learning which took 9 instructional periods to complete, 2) reflection tool which comprised a teacher’s teaching- behavior observation form, a student’s learning behavior observation form, a student interview form, and end-of-spiral quizzes, and 3) assessment tool which consisted of a test for measuring the students’s analytical thinking skill, attitude towards democratic citizenship and a learning achievement test. The findings showed that: 1) The students made a mean score of 70.45 on the aspect of analytical thinking skill and 9 students (or 81.82%) passed the passing criterion. Their achievements in this category were higher than the prescribed criterion of 70/70. 2) The students made a mean score of 80.54 on the aspect of attitude towards democratic citizenship and 11 students (or 100%) passed the passing criterion. Their achievements in this category were higher than the prescribed criterion of 70/70. 3) The students made a mean achievement score of 70.00% and 8 students (or 72.72%) passed the passing criterion of 70%. Their achievements in this category were higher than the prescribed criterion of 70/70.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)