รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

วราภรณ์ ชาเรืองเดช
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ
วัลนิกา ฉลากบาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่ง ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับข้อมูล เชิงประจักษ์ และศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ระยะที่ 2 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.93 - 0.99 กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 330 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู ผู้สอน โรงเรียน ละ 3 คน รวม 990 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL for windows ในการวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบ เชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย บริบทขององค์การ ลักษณะของงาน คุณลักษณะของทีม กระบวนการทำงาน ของทีม และประสิทธิผลโรงเรียน 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืน (Chi-square = 38.34, P-value = 1, df = 141, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 1.66) อิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษามาก ที่สุด เป็นดังนี้ อิทธิพลทางตรง ได้แก่ กระบวนการทำงานของทีม อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ บริบทขององค์การ และ อิทธิพลรวม ได้แก่ คุณลักษณะของทีม และลักษณะของงาน โดยองค์ประกอบ ทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ได้ร้อยละ 88

 

A Linear Structural Relationship Model of Quality Teams Affecting Primary School Effectiveness in The Northeast Under The Office of The Basic Education Commission

Waraporn Charuaendech1) Sakthai Surakitbowon2) Tanongsak Koomkhainam3) and Wannika Chalagbang4)

1) Department of Educational Administration and Development, Sakon Nakhon Rajabhat University.

2) Associate Professor Department of Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University.

3) Associate Professor Department of Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University.

4) Assistant Professor Department of Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University.

The purposes of this study were to create a linear structural relationship model of quality teams affecting primary school effectiveness in the northeast under the office of the basic education commission, and to investigate goodness of fit of the created model and the empirical data. The study was conducted in two phases : Phase I – determining a research conceptual framework and Phase II – testing the research hypotheses. The research instrument was a questionnaire with reliability coefficient from 0.93 - 0.97. The sample were 330 schools in 2014 academic in the northeast under the office of the basic education commission, which were selected by multi-stage random sampling. The subjects were 990 persons who were the director, master teacher and teacher in the school. LISREL for windows program was applied to analyze the confirmatory factor analysis, and to test goodness of fit of the created model and the empirical data. The findings were as follows : 1) The linear structural relationship model of comprised five components; organizational context, task characteristic, team characteristic, team process and school’s effectiveness. 2) The goodness of fit between the created model and the empirical data showed that they were a good fit (Chi-square = 38.34, P-value = 1, df = 141, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, Largest Standardized Residual = 1.66). The factors most impacting on the schools effectiveness ; direct influencers was team process, indirect factors was organizational context and factors which created total effects was team characteristic and task characteristic. When considering the prediction power, the four causal factors could explain the variance of with the value of school effectiveness 88 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)