การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

ลัดดา ชัยหาทัพ
นิลมณี พิทักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผัง กราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนการคิด วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วม กับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 คน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยมีรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One – Shot Case Study) เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับผังกราฟิก จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง 2)แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ส22102 ประวัติศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจำนวน 34 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของนักเรียนทั้งหมด ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผ่านที่กำหนด คือให้นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจำนวน 34 คน มีนักเรียน ผ่านเกณฑ์จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 ของนักเรียนทั้งหมด ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด คือ ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

 

A Study of Analytical Thinking Skills of Grade 8 Students in the s 22102 Course Using The Historical Method And Graphic Diagram.

Ladda Chaihatup*1) Nilmanee Pitak*2)

1) Department of Curriculum and Instruction. Faculty of Education, Khon Kaen University.

2) Assistant Professor at Department of Social Studies. Faculty of Education, Khon Kaen University.

The objectives of this study were to 1) Study Analytical Thinking Skills, and 2) Study Learning Achievement by using Historical Methodology with Graphic Organizer technique for Course S 22102 of Grade 8 students in which 70% students were expected to pass 70 % criterion. The sampling group of the study was 34 Grade 8 students during second semester in academic year 2014 at Demonstration School of KhonKaen University, Secondary Level. This research methodology was One - Shot case study with research tools as follows: 1) Six Lesson Plans for 12 teaching hours of S 22102 History Course, 2) Analytical Thinking multiple choices Test, 4 choices 30 items, 3) Learning Achievement multiple choices Test, 4 choices 30 items. Data were analyzed by finding arithmetic mean, and percentage.

The research findings were as follows:

1) Analytical Thinking Skills of 34 Students, there were 26 Students or 76.5 % of total who passed criterion of above 70 % which met the criterion that 70 % of the Students passed criterion of 70 %

2) Learning achievement of 34 Students, there were 28 Students or 82.4 % of total who passed criterion of above 70 % which met the given criterion that 70 % of the Students were able to passed the achievement criterion of 70 %

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)