การบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Main Article Content

อวัฒฆ์ชฎา ศรีจันทร์
วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 2) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ การบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมกับการบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพ ปัญหาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม 10 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.00, S.D.= 0.58) 2) ปัญหาการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (\bar{x} = 1.61, S.D. = 0.50) และ 3) ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนมีบทบาทในฐานะผู้ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบท เรียนให้มากที่สุด มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อม โยงแหล่งความรู้ที่อยู่สังคมรอบตัวมาสู่การเรียนของผู้เรียนอย่างรวดเร็วและไม่จำกัด มีการจัดระบบประกันคุณภาพ ภายใน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน

 

The Academic Administrative of Long Distance Learning Via Satellite Under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2

Awatchada Srichan 1) And Dr. Weeraphan Siririth 2)

1) Department of Educational Administration, Graduate school, Changrai College, Changrai, Thailand

2) Lecturer, Department of Education Administration Graduate School, Chiangrai College, Thailand

The aims of this research were to1) study of the academic administrative states for long distance learning via satellite 2) study of the academic administrative problems for long distance learning via satellite 3) study of the academic administrative suggestions for long distance learning via satellite. The samples of this research were 127 administrator of the long distance learning via satellite schools under the officer of Chiang Rai Education Service Area 2, Year 2013. The research instruments were 3 parts of questionnaires, based on 1) the status of respondents 2) the academic administrative states and problems for long distance learning via satellite under the officer of Chiang Rai Education Service Area 2 3) the suggestions. The data analysis was percentage, means, and standard deviations.

The finding revealed as follows 1) the academic administrative states for long distance learning via satellite was overall for 10 aspects at a high level by means ( = 4.00, S.D. = 0.58) 2) the academic administrative problems at low level by means ( = 1.61, S.D. = 0.50) 3) the suggestions were encouraged support the instructor play a role for helping the students to understand the lessons as much as possible, the advanced media and equipments for helping the students to learn and seek knowledge on their own and link knowledge in the society around for reaching to students’ academic as fast and unlimited, the internal quality assurance system were in a systematic and ongoing for standard of the effectiveness of the academic administrations and contributes the maximize benefits to the learners.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)