วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-05

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 1 ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค Jigsaw

พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ , วันวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ , อรอนงค์ แช่มเล็ก, งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ , กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา

162-175