การวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโรงเรียนที่ใช้แนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย

Main Article Content

จุฬินฑิพา นพคุณ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในโรงเรียนมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562  2) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทำวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสำรวจคุณลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยในชั้นเรียนมีจำนวน 25 เรื่อง จำแนกตามพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย จำนวน 10  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านสติปัญญา จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.00 พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.00 พัฒนาการด้านสังคม ไม่พบงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และจำแนกตามทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.00 และหลังจากเด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)