เผยแพร่แล้ว: 2022-11-30

Full Issue

บรรณาธิการ

แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง

เกษมสันต์ ยะตินันท์, พิมผกา ธรรมสิทธิ์ , ชัชภูมิ สีชมพู

129-144

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างแรงบันดาลใจในยุคดิจิทัลของครู

พนิดา พิมพ์จันทร์, หยกแก้ว กมลวรเดช, สุกัญญา รุจิเมธาภาส

189-204

แนวทางการนิเทศภายในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ของโรงเรียนมัธยม จังหวัดอุตรดิตถ์

วราภรณ์ ต๊ะอุป, พิมผกา ธรรมสิทธิ์ , วจี ปัญญาใส ปัญญาใส

255-272

ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

สมนึก เตชมหามงคล, ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์ , เกียรติชัย วีระญาณนนท์

434-451

การวิจัยแบบผสานวิธี

สาคร มหาหิงค์, เกรียงไกร ธุระพันธ์

559-576

การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะนักสื่อสารชุมชนเล่าเรื่องขนมลาโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กรกฎ จำเนียร, เมธาวี จำเนียร, ทองพูล มุขรักษ์, ศศิพัชร บุญขวัญ, ปัญจพร เกื้อนุ้ย, ปาริฉัตร ศรีหะรัญ , ธัชชา สามพิมพ์

577-590