เผยแพร่แล้ว: 31-12-2020

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชิดชนก เชิงเชาว์, อภิรักษ์ จันทวงศ์, ปกรณ์ ลิ้มโยธิน

88-103

แนวทางการจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กฤชเชาว์ นันทสุดแสวง, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, ธานินทร์ ศิลป์จารุ

136-148

ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบ CAS ที่มีต่อ ทักษะการเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอลของเยาวชน

อัซฟาร์ ไทยสนิท, ถาวรินทร รักษ์บำรุง, นัทธี บุญจันทร์, นพดล นิ่มสุวรรณ

149-161

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ สุวรรณทัต, จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ธีระยุทธ รัชชะ

190-198

การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ชิดชนก เชิงเชาว์

199-212