บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองบรรณาธิการ

ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Prof. Dr. Margaret Grogan, Chapman University, U.S.A

Prof. Dr. Michelle Young, University of Virginia, U.S.A

Prof. Dr. Jeffrey Brooks, RMIT University, Australia

Prof. Dr. Don Mcneil, Prince of Songkla University

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์, มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Assoc. Prof. Dr. Brendan Maxcy, Indiana University-IUPUI, U.S.A

Assoc. Prof. Dr. Peggy Placier, University of Missouri, U.S.A

รองศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.เดช เกตุฉ่ำ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Melanie Brooks, Monash University, Australia

Dr. Mahadir Ahmad, The National University of Malaysia, Malaysia

บรรณาธิการฝ่ายจัดการ

นางจีรนันท์ ทรงชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายจัดการ

นายพิภัตน์ เผ่าจินดา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวเปรมวดี โกมลตรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางปนิดา ดำรงสุสกุล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวนูรฮัม ฮะซา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์