บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กองบรรณาธิการ

Prof. Dr. Munirah Ghazali, Albukhary International University, Malaysia 
 
Assoc. Prof. Dr. Mahadir Ahmad, The National University of Malaysia, Malaysia
 
Assoc. Prof. Dr. Syamsuri Syamsuri, University of Darussalam Gontor, Indonesia
 
Dr. Nguyen Thi Do Quyen, Ton Duc Thang University, Vietnam
 
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตรสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี, มหาวิทยาลัยบูรพา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อารียุทธ สมาแอ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีล ราโอบ, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี คงพุฒ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ดร.วิภาดา วานิช, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
ดร.มีชัย วงศ์แดง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ฝ่ายจัดการวารสาร

นางจีรนันท์ ทรงชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผู้ช่วยฝ่ายจัดการวารสาร

นางสาวนูรฮัม ฮะซา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางปนิดา ดำรงสุสกุล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวเปรมวดี โกมลตรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์