ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาคาร 10 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
E-mail: tif.jeeranan@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
บรรณาธิการวารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางจีรนันท์ ทรงชาติ (บรรณาธิการฝ่ายจัดการ)
เบอร์โทรศัพท์ 086-4892969 (เวลาราชการ)