• นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

           วารสารศึกษาศาสตร์ฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

 1. การศึกษาปฐมวัย
 2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การศึกษาอาชีวศึกษา
 4. การศึกษาอุดมศึกษา
 5. การศึกษาพิเศษ
 6. การบริหารการศึกษา
 7. หลักสูตรและการสอน
 8. การวัด ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 9. สถิติ และวิจัยทางการศึกษา
 10. การวิจัยในชั้นเรียน
 11. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 12. จิตวิทยาการศึกษา
 13. สุขศึกษา และพลศึกษา
 14. พัฒนศึกษาศาสตร์
 15. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 • กระบวนการประเมินบทความ

           บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่่เชียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double – blinded และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 

 • ภาษาที่รับตีพิมพ์

           ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

 • กำหนดออกวารสาร

           วารสารฯ ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

          - ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-เมษายน)

         - ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม)

         - ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม)

 

 • ผู้ให้การสนับสนุนวารสาร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

 • ข้อมูลลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ของบทความที่ปรากฎในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นของผู้เขียนและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ บทความทุกเรื่องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความ ข้อมูลตาราง และภาพประกอบของบทความในวารสารฯ เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ และมิใช่ความรับผิดชอบของคณะศึกษาศาสตร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์การนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ แต่ต้องอ้างอิงแสดงแหล่งที่มาและอยู่ในขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบวารสารออนไลน์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับกองบรรณาธิการ)