วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1  ซึ่งการรับรองคุณภาพวารสารครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการนำเสนอผลงานวิชาการทางสาขาศึกษาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double - blind peer review) 

Print ISSN : 0857-1791
Online ISSN : 2697-5459

ประกาศปิดรับบทความใหม่ที่ส่งเข้ามาทางระบบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2564

2021-05-05

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศปิดรับบทความใหม่ที่ส่งเข้ามาทางระบบเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2564  เนื่องจากวารสารมีลำดับของบทความที่รอตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2565 เต็มจำนวนแล้ว 

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม - เมษายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

The Synthesis of the Competency Framework of the Educational Technologists (Eng)

ชไมพร อินทร์แก้ว , ใจทิพย์ ณ สงขลา

17-36

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู

เยาวทิวา นามคุณ, วิยดา เหล่มตระกูล, ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง, เบญจมาศ พุทธมา

108-122

การใช้โปรแกรมทีชและการเสริมแรงทางบวกเพื่อเพิ่มการกำกับตนเอง ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิซึม

ภทรา นาพนัง, พิกุล เลียวศิริพงศ์, รัชนีกร ทองสุขดี, สร้อยสุดา วิทยากร

152-163

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล  tci