วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1  ซึ่งการรับรองคุณภาพวารสารครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการนำเสนอผลงานวิชาการทางสาขาศึกษาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double - blind peer review) 

Print ISSN : 0857-1791
Online ISSN : 2697-5459

ประกาศปิดรับบทความใหม่ที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566

2023-10-16

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอประกาศปิดรับบทความใหม่ที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอื่น เนื่องจากมีจำนวนบทความที่รอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับปี 2566 และ 2567  เต็มจำนวนแล้ว

*หมายเหตุ: ผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความเข้ามาทางระบบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 วารสารจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความตามปกติ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร (tif.jeeranan@gmail.com)

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2566): กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 24-11-2023

การจัดการเรียนรู้แบบ Biomimicry Design Spiral: สะเต็มศึกษาในห้องเรียนชีววิทยา

มุสตากีม อาแว, เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย, ชาตรี ฝ่ายคำตา, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

1-12

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของครูนักพัฒนาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, ปราณี หลำเบ็ญสะ, อิสมาแอ สนิ, เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ, ฮูดาย์ ดูมีแด, วิศนีย์ ผดุง

121-137

การวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะครูดนตรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทภาคเหนือ

เกียรติสุดา ศรีสุข, จารี สุขบุญสังข์, อมรา สุขบุญสังข์, ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์, นรเศรษฐ์ อุดาการ, หัทยา เฮ็ฟเนอร์, ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์, โอม จันเตยูร

138-148

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล  tci