วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1  ซึ่งการรับรองคุณภาพวารสารครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการนำเสนอผลงานวิชาการทางสาขาศึกษาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double - blind peer review) 

Print ISSN : 0857-1791
Online ISSN : 2697-5459

ประกาศปิดรับบทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564

2021-11-01

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศปิดรับบทความใหม่ที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564  เนื่องจากวารสารมีลำดับของบทความที่รอตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2565 (เต็มทุกฉบับ) และฉบับที่ 1 ของปี 2556 มีเต็มจำนวนแล้ว

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 26-08-2022

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบส่งผ่านพหุระดับของการทำงานร่วมกันของครูวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

สกุลกาญจน์ วลีอิทธิภัสร์, ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์, สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า, กนิษฐ์ ศรีเคลือบ, ถมรัตน์ ศิริภาพ

90-106

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล  tci