วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

จัดทำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1  ซึ่งการรับรองคุณภาพวารสารครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ นักวิชาการ และนักวิจัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการนำเสนอผลงานวิชาการทางสาขาศึกษาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double - blind peer review) 

Print ISSN : 0857-1791
Online ISSN : 2697-5459

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล่มล่าสุดเผยแพร่แล้ว

2021-01-02

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) ได้ออกเผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

 

ขอเลื่อนการเปิดรับบทความใหม่ เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2020-12-16

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเลื่อนการเปิดรับบทความใหม่จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2563): กันยายน - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชิดชนก เชิงเชาว์, อภิรักษ์ จันทวงศ์, ปกรณ์ ลิ้มโยธิน

88-103

แนวทางการจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กฤชเชาว์ นันทสุดแสวง, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, ธานินทร์ ศิลป์จารุ

136-148

ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบ CAS ที่มีต่อ ทักษะการเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอลของเยาวชน

อัซฟาร์ ไทยสนิท, ถาวรินทร รักษ์บำรุง, นัทธี บุญจันทร์, นพดล นิ่มสุวรรณ

149-161

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ สุวรรณทัต, จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ธีระยุทธ รัชชะ

190-198

การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ชิดชนก เชิงเชาว์

199-212

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล  tci