การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความรู้ในเนื้อหาชีววิทยา ผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา

Main Article Content

อรอุมา พันธ์เกตุ
นันทรัตน์ เครืออินทร์
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกณฑ์การประเมินความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาผนวกวิธีการสอน   และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา และ 2) ทดลองใช้เกณฑ์การประเมินความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา ผู้วิจัยพัฒนาเกณฑ์การประเมินจำเพาะสำหรับครูผู้สอนชีววิทยาตามองค์ประกอบ 7 ด้าน และสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจำนวน  15 คน พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องตามเนื้อหา (IOC อยู่ในช่วง 0.73-1.00) และความเชื่อมั่นของเกณฑ์ประเมินโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมีค่า 0.99 ผลการทดลองใช้เกณฑ์ประเมินจำนวนทั้งหมด 60 ข้อ สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มของระดับการประเมินตนเองของนักศึกษาครูชีววิทยาอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอนที่ผู้วิจัยสังเกตตามเกณฑ์ประเมินอยู่หนึ่งระดับ ทั้งนี้ ผลการใช้เกณฑ์ประเมินเผยให้เห็นว่า ความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยีของนักศึกษาครูชีววิทยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Aquino, A. B. (2015). Self-efficacy on technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) of biological science pre-service teachers. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 151-57.

Cengiz, C. (2015). The development of TPACK, technology integrated self-efficacy and instructional technology outcome expectations of pre-service physical education teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 43(5), 411-422.

Cetin-Dindar, A., Boz, Y., Sonmez, D. Y., & Celep, N. D. (2018). Development of pre-service chemistry teachers’ technological pedagogical content knowledge. Chemistry Education Research and Practice. 1-30. Retrived September, 22, 2019, from http://xlink.rsc.org/?DOI=C7RP00175D.

Chai, C. S., Koh, J. H. L. & Tsai, C-C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Education Technology & Society, 13(4), 63-73.

Deng, F., Chai, C. S., So, H-J., Qian, Y., & Chen, L. (2017). Examining the validity of the technological pedagogical content knowledge (TPACK) framework for preservice chemistry teachers. Australasian Journal of Educational Technology, 33(3), 1-14.

Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., Clair, L. St., & Harris, R. (2009). Measuring the TPACK con dence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.

Jang, S. (2010). Integrating the interactive whiteboard and peer coaching to develop the TPACK of secondary science teachers. Computers & Education, 55(4), 1744-1751.

Kafyulilo, A. C., Fisser, P. & Voogt, J. (2013). TPACK development in teacher design teams : Assessing the teachers’ perceived and observed knowledge. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 4698-4703.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Koh, J. H. L., Chai, C. S. & Tsai, C. C. (2010). Examing the teachnological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assited Learning, 26(6), 563-573.

Liang, J. C., Chai, C. S., Koh, J. H. L., Yang, C-J., & Tsai, C-C. (2013). Surveying in-service preschool teachers’ technological pedagogical content knowledge. Australasian Journal of Educational Technology, 29(4), 581-94.

Lin, T-C., Tsai, C-C., Chai, C. S., & Lee, M-H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating teachology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Schmidt, D. A., Baran, A. D., Thompson, A. D. P., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an Assessment instrument for preservice teacher. Journal of Research on Teachnology in Education, 42(2), 123-149.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowlefge growth in teaching. Education Research, 15(2), 4-14.
Tafli, T., & Atici, T. (2016). The opinions of pre-service biology teacher’ about the context teacher’ skills in technologcal pedagogical content knowledge. European Journal of Education Studies, 2(9), 21-36.

Tilya, F. (2003). Teacher support for the use of MBL in activity-based physics teaching in Tanzania. Doctoral dissertation. Enschede: University of Twente.