กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF