เผยแพร่แล้ว: 20-04-2019

ผลของกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน ต่อทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย จังหวัดปัตตานี

ไอมีย์ อาแว, บัญญัติ ยงย่วน, แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ, นนทสรวง กลีบผึ้ง, อณัส อมาตยกุล

2-13

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ขวัญหทัย พิกุลทอง, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, สิริพร ทิพย์คง, ชานนท์ จันทรา

14-31

การพัฒนามาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี

สุวภา บุญอุไร, ชัยยา น้อยนารถ, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, พีร วงศ์อุปราช

56-66