การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Main Article Content

ขวัญหทัย พิกุลทอง
ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
สิริพร ทิพย์คง
ชานนท์ จันทรา

บทคัดย่อ

การพัฒนาความคิดในการแก้ปัญหาเป็นกุญแจสาคัญสาหรับการจัดการศึกษาทาให้นักเรียนสามารถนาความรู้ และความสามารถไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญได้ ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยและพัฒนา โดย มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบ MEAs และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และ 2) ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน สวนแตงวิทยา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และ 2559 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และ การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย จานวน 24 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และ t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนามีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความรู้ กระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นตระหนักคิด ในการแก้ปัญหา 3) ขั้นแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 5) ขั้นประเมินผลเพื่อ พัฒนา และ 6) ขั้นฝึกทักษะ และขยายความรู้ และผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน พบว่า นักเรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังในภาพรวมและจาแนกเป็นบทเรียนนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นผลการสะท้อนคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้เพียงพอในการแก้ปัญหาและขยายปัญหานักเรียนสามารถรับรู้ถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆในระหว่างการแก้ปัญหาแต่มีนักเรียนเพียงบางคนเท่านั้นท่ีสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ขวัญหทัย พิกุลทอง, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศษ.ด. (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์), นิสิตปริญญาเอก 

ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สิริพร ทิพย์คง, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Ed.D. (Mathematics Education), รองศาสตราจารย์ 

ชานนท์ จันทรา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), รองศาสตราจารย์