ชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกาย ของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

Main Article Content

นพดล นิ่มสุวรรณ
สุเมธ พรหมอินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกาย ของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิการแข่งขันกับชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกายนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 โดยมี นักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ จำนวน 20 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร ทาโรยามาเน และสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Sampling การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ความยาวแขน และขา ความกว้างรอบอก ความยาวรอบแขนท่อนบน ความยาว รอบน่อง วัดไขมันใต้ผิวหนังบริเวณ แขนท่อนบน แนวรอยกระดูกสะบักเหนือปุ่มกระดูกเชิงกราน และบริเวณกลางน่อง นำข้อมูลมาคำนวณปริมาณ ไขมันโดยใช้สูตรของคีส์ และโบรเซก (Keys and Brozek) คำนวณปริมาณกล้ามเนื้อโดยใช้สูตรของคิตะกาวา (Kitagawa) และหาค่าชนิดรูปกายตามวิธีของฮีทและคาร์เตอร์ (Heath and Carter) และทำการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันที่ นักกีฬาแต่ละทีมทำได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าชนิดรูปกาย ขนาด องค์ประกอบของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ มีค่าเฉลี่ยชนิดรูปกายแบบเอนโด เมโสมอร์ฟ และพบว่า ชนิดรูปกาย ขนาด องค์ประกอบของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ การแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

นพดล นิ่มสุวรรณ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุเมธ พรหมอินทร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค.ม. (พลศึกษา), รองศาสตราจารย์