กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบการทาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธี MIMIC Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล