การตรวจสอบการทาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธี MIMIC

Main Article Content

พิชิตชัย สุขเอก
จิระวัฒน์ ตันสกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดยใช้วิธีมิมิค (MIMIC : Multiple Indicators and Multiple Causes) เมื่อจำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2558 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 424,430 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 500 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 32 ข้อซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ


ผลการวิจัยพบว่า 1) เมื่อจำแนกนักเรียนผู้เข้าสอบตามเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าเพศหญิง โดยท่ีเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย 9.89 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.75 และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ย 9.37 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.75 2) ค่าพารามิเตอร์ความยากของของแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 มีค่าความยากน้อยสุดเท่ากับ .03 และสูงสุดเท่ากับ 5.95 ค่าพารามิเตอร์อำนาจจำแนกมีค่าอำนาจจำแนกน้อยสุดเท่ากับ .13 และสูงสุดเท่ากับ .73 3) ค่าระดับความ สามารถของผู้สอบที่ได้ทำแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้สอบจำนวน 500 คน มีค่าความสามารถของผู้สอบน้อยสุด -1.45 และสูงสุดเท่ากับ 3.60 4) ผลการตรวจสอบการทำหน้าท่ีต่างกันของแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธี MIMIC จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2558 มีข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 3, 6, 10, 15, 17, 18, 23, 25 ซึ่งข้อสอบลำเอียงเข้าข้างเพศชาย จำนวน 8 ข้อและไม่มีข้อสอบลำเอียงเข้าข้างเพศหญิง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

พิชิตชัย สุขเอก, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา), นักศึกษาปริญญาโท

จิระวัฒน์ ตันสกุล, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , อาจารย์