ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

มุตตาฝา ล่าเห
ศักรินทร์ ชนประชา
นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ครั้งน้ี เป็นผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 393 คน แล้วทำการการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน ตามสัดส่วนจำนวนอำเภอของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยใช้การสุ่มคุกกี้ และเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับความต้องการการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t-test ใช้การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป


จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตาม อัธยาศัย ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

มุตตาฝา ล่าเห, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน), นักศึกษาปริญญาโท 

ศักรินทร์ ชนประชา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Ph.D. (Development Studies), ผู้ช่วยศาสตราจารย์