การพัฒนามาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

สุวภา บุญอุไร
ชัยยา น้อยนารถ
ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
พีร วงศ์อุปราช

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของ ผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านคุณภาพรายข้อ ความเที่ยงและความตรงทั้งฉบับ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ ระหว่าง 3 -5 ปี ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี จานวน 350 คน


ผลการวิจัยพบว่า มาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัย มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งสิ้น 35 ข้อ ข้อคาถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาท่ีดี (ทุกข้อมีค่า CVI เท่ากับ 1.00) ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในทั้งฉบับ เท่ากับ .90 ซึ่งจาแนกเป็นองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าใจ ความรู้สึกของผู้อื่นด้านอารมณ์ (17 ข้อ) มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.21-0.60 ค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.76 และ 2) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้านความคิด (18 ข้อ) มีค่าอานาจจาแนก ต้ังแต่ 0.23-0.75 ค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ .83 ขณะที่โมเดลองค์ประกอบ เชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ไค - สแควร์ เท่ากับ 377.83 ค่าองศา อิสระ (df) เท่ากับ 464 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.99 ค่า GFI เท่ากับ 0.97 ค่า AGFI เท่ากับ 0.96 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.04 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัยเหมาะสาหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

สุวภา บุญอุไร, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

วท.ม. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), ครู 

ชัยยา น้อยนารถ, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กศ.ม.(คณิตศาสตร์), อาจารย์ 

ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

Ph.D. (Educational Sciences), อาจารย์ 

พีร วงศ์อุปราช, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

Ph.D. Psychology (Cognitive neuroscience), อาจารย์