การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ศิริพันธ์ เวชเตง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาผลการ ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน มี 5 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระการเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (5) การวัดและประเมินผล ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 6 ขั้นตอน หรือ BG - MLPCA Model ดังนี้ (1) ขั้นบริหารสมอง (2) ขั้นสร้างแรงจูงใจ (3) ขั้นเรียนรู้ผ่าน กิจกรรม (4) ขั้นฝึกทักษะ (5) ขั้นสรุปความรู้ และ (6) ขั้นนำไปใช้ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า (1) นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาภาษาไทยท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไป (2) ผลการเปรียบเทียบทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X} = 4.39, S.D. = 0.68)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ศิริพันธ์ เวชเตง, โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ครู