การพัฒนาระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตามแนวคิด การเรียนแบบรอบรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตามแนวคิดการเรียนแบบ รอบรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนเพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ และ 3) เพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ของระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02-313-102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ได้แก่ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 02-313-102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคของระบบฯ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตามแนวคิดการเรียนแบบรอบรู้ท่ีเสริมศักยภาพ การเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.01% ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ 80% ที่ต้ังสมมติฐานไว้ ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคของระบบ ปรับเหมาะบนเว็บฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X} = 4.38, S.D. = 0.38 และgif.latex?\bar{X} = 4.40, S.D. = 0.33 ตามลำดับ) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการเรียน แบบปรับเหมาะบนเว็บฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (gif.latex?\bar{X} = 4.56, S.D. = 0.54)
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), อาจารย์ 

เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), รองศาสตราจารย์