การใช้บทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ รายวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

Main Article Content

มุกดา อรุณรังษี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ใน รายวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML1 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน บนเว็บท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t - test)


ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่มีประสิทธิภาพ 83.09/ 81.87 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ กาเย่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

มุกดา อรุณรังษี, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

วท.ม.(สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), ครูชำนาญการ