การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบไคโร (CIRO)

Main Article Content

นิรุสณา เจ๊ะบู
มัฮดี แวดราแม
อาฟีฟี ลาเต๊ะ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบไคโร (CIRO) และ 2) เพื่อศึกษาแนวทาง ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมในการพัฒนาศักยภาพครูไม่ตรงวุฒิให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เข้ารับการ อบรมโครงการครูไม่ตรงวุฒิ จำนวน 497 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบ ทดสอบ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test


ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบทพบว่า สภาพปัญหา วัตถุประสงค์และความพร้อมของผู้จัดอบรมมีความ สอดคล้องกัน ด้านปัจจัยนำเข้า มีระดับการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปฏิกิริยา พิจารณาจากความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านผลลัพธ์ในส่วน ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา พบว่า คะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน ทุกกลุ่มสาระ ผลลัพธ์ด้านระดับพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลลัพธ์ ที่เกิดกับครูจากการฝึกอบรมพบว่า การฝึกอบรมสามารถพัฒนาครูให้จัดการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ นักเรียนมีความทัศนคติต่อการเรียนดีข้ึน 2) ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพครู ไม่ตรงวุฒิ พบว่า ควรมีการศึกษาและพิจารณาปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ และความพร้อมของผู้จัดโครงการให้มี ความสอดคล้องกัน ควรกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากรให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม เน้นการ พัฒนาผู้เข้าอบรมทั้งด้านเนื้อหาและทักษะการสอนควบคู่กัน และด้านผลลัพธ์ ควรมีการติดตามผลหลังฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมอย่างต่อเน่ือง
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

นิรุสณา เจ๊ะบู, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา), นักศึกษาปริญญาโท 

มัฮดี แวดราแม, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), อาจารย์

อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์