การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้)

Main Article Content

โนรอายดา มามะ
วุฒิชัย เนียมเทศ
เอกรินทร์ สังข์ทอง

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) 2) เพ่ือศึกษา ปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นท่ี 3 (ภาคใต้) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) จำนวน 8 โรง ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี โดย มีผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 15 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน 4 คน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน ครูผู้สอน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน รวมทั้งหมด 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม มาตราส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเลือก แบบเจาะจง คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนฯ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จังหวัดละ 1 โรง โรงเรียนละ 2 คน คือ ผู้บริหาร 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน รวมท้ังสิ้น 6 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content analysis)


ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการ ศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียน มีระดับการดำเนินงานสูงกว่าด้านอื่น และด้านการลงมือปฏิบัติของโรงเรียน มีระดับการดำเนินงานต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ 2) ปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ พบว่า โรงเรียนประสบปัญหาบุคลากรขาด ความตระหนักและขาดความร่วมมือ โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามภายใน อีกทั้งขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา แกนนำรวมถึงเครื่องมือการประเมินผลไม่ชัดเจน 3) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ พบว่า โรงเรียนควรจัด ให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแผนและควรมีการนิเทศติดตาม ภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

โนรอายดา มามะ, ภาควิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), นักศึกษาปริญญาโท 

วุฒิชัย เนียมเทศ, ภาควิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ค.ด. (บริหารการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เอกรินทร์ สังข์ทอง, ภาควิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Ph.D. (Educational Administration), ผู้ช่วยศาสตราจารย์