ภาวะผู้นำทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

Main Article Content

จิราภา ทิศวงศ์
ชวลิต เกิดทิพย์

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 3) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการ บริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักเขตพื้นท่ีประถมศึกษาปัตตานี จำนวน 139 คน เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำ ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .818 และแบบสอบถามการบริการ จัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .849 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ


ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีภาวะผู้นำ ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานีมีการบริหารจัดการเรียนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน องค์ประกอบการนิเทศภายใน การกำหนดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาหลักสูตรมีความสามารถพยากรณ์การบริหาร จัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ร้อยละ 68.6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

จิราภา ทิศวงศ์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),นักศึกษาปริญญาโท 

ชวลิต เกิดทิพย์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์