วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดทำดัชนีใน tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISSN: 2392-5507, E-ISSN: 2673-003

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การศึกษา การบริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยาและการแนะแนว ภาษาศาสตร์ การสอนสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสหวิทยาการอื่นๆ

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind) ซึ่งเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นเพียงผู้เดียว และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกำหนดออกเผยแพร่ตีพิมพ์ราย 3 ฉบับ ต่อปี (ราย 4 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน                    

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม                 

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม                    

Vol. 8 No. 2 (2021): Vol. 8 No. 2 (May-August 2021)

Published: 2021-08-23

DEVELOPMENT OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CHARITABLE SCHOOLS OF BUDDHIST TEMPLES AREAS OF CENTRAL PROVINCES

Phrametheepariyatthada (Boonprom Carupuñño), Phramha Siriwattana Siriwatcharaworakun, Sewanee Sikkhabundit, SiriKarn Tanawutpornpinit, Chompoonuch Changcharoen, Ranee Jeansuti

1-15

MODEL OF DEVELOPMENT HAPPINESS TO AGING WIHT BUDDHIST PSYCHOLOGY IN MODERN SOCIETY

Phrasamu Chokdee Vajirapañño (Rachokan), Siriwat Srikhruedong, Witchuda Titichoatrattana

41-53

A MODEL OF BUDDHIST PSYCHOLOGICAL LIFE GOAL SETTING OF HIGH SCHOOL STUDENT IN BANGKOK

Phrakhrupalad Annop Paññásáro, Siriwat Srikhruedong, Witchuda Titichoatrattana

54-66

CRISIS MANAGEMENT IN THAI HOTEL BUSINESS

Suchart Uthaiwat, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

162-178

EFFECTIVENESS OF POLICY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF MILITARY OPERATION FOR DISASTER MITIGATION

Pratchaya Hamthaisong, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

223-239

QUALITY AND WAY OF LIFE OF THE ELDERLY IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE

Vorapon Kongsivaphisit, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

301-316

THE STUDY OF TREATMENT MODEL FOR LUEADLOMPRAEPRUN IN THE ELDERLY BY MANUS THERAPEUTIC

Kannika Nanta, Siwapong Tansuwanwong, Yingyong Taoprasert, Siripuk Chansangsa, Thitirat Chaichana

343-350

THAI CUSTOM SERVICE STANDARDS 4.0 ERA POLICY IMPLEMENTATION

Charnrit Taeng-On, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

351-364

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS

Ranee Jeansuti, Hataipat Jeansuti, SiriKarn Tanawutpornpinit, Phramha Siriwattana Siriwatcharaworakun

375-389

THE TEACHERS’ SPIRIT IN 21ST CENTURY

Kanporn Aiemphaya, Niwat Noymanee, Abhichat Anukulwech, Daoprakai Raso

398-409

COVID-19: CHANGE IN THE THAI LANGUAGE

Saneh Dechawongse , Phramaha Wirote Nyanaviro, Phramaha Samak Mahaviro

410-420

View All Issues

วารสารเราคืออะไร ข้อมูลจะขึ้นที่ การค้นหาจาก ไทโจ