เผยแพร่แล้ว: 2018-08-23

การเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบถเดินจงกรมตามหลักอนุปัสสนา ๗

Phrapawanapisanmethi Phrapawanapisanmethi, Phrakhrupipithvarakijjanukarn Phrakhrupipithvarakijjanukarn, Phramaha Chit Thanachito