ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ห้อง A ๔๐๒ อาคารเรียนรวม ชั้น ๔
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ: www.facebook.com/gds.mcu
https://www.facebook.com/groups/JGSR.MCU/
ไอดีไลน์ : udom2019

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.อุดม จันทิมา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 0993482992

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Udom Chantima
เบอร์โทรศัพท์ 0863158698, 0993482992