ที่ปรึกษาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

(Advisors)

๑.       

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.       

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.       

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์  พฺรหฺมรํสี), รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔.       

พระเทพเวที (พล  อาภากโร), รศ.ดร.              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕.       

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ  สิริญาโณ), รศ.ดร.      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖.       

พระโสภณวชิราภรณ์  (ไสว  โชติโก)               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.       

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร  จนฺทสาโร), รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘.       

พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์  ติสฺสรวาที), ผศ.      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙.       

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐.   

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์  ทองประเสริฐ           ราชบัณฑิต

๑๑.   

ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์  ทองบุญ                ราชบัณฑิต

๑๒.   

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  สุยะพรหม             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรณาธิการ (Chief Editor)

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editors)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. ดร.อุดม จันทิมา,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

(Editorial Board)

๑.       

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๒.       

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.        

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.       

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔.       

ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร   พรมทา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕.       

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖.       

ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.       

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์  บุญศรีตัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๘.       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๙.       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๐.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี เจนวิถีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๑๑.   

ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑๒.   

ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

 บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๑.       

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.       

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.       

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ), รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔.       

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕.       

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖.       

พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.       

พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘.       

พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙.       

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐.   

รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒.   

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๓.   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๔.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

๑๕.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง นิลนามะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๖.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๗.   

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๘.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๙.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๐.   

ดร พุทธชาติ แผนสมบุญ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๑.   

ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๒.   

Asst. Prof. Dr. Ven. Piyarattana

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๑.       

Prof. Dr. D. Philips Stanley

Naropa University, USA

๒.       

Prof. Ven. Dr. Khammai Dhammasami

University of Oxford, UK

๓.       

H.E. Janos Jelen

Dharma Gate Buddhist College, Hungary

๔.       

Ven. Prof. Jinwol Lee

Dongguk University, Korea

๕.       

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๖.       

พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ), ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๗.       

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๘.       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๙.       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๐.   

รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง  เลื่อมใส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๑.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๒.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๔.   

ดร.ดวงพร อาภาศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๕.   

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๖.   

ดร.สรณีย์ สายศร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๗.   

ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๘.   

ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๙.   

ดร.รุ่งนิภา เหลียง

มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๐.   

ดร.พิชญรัตน์ เหมนาไลย

มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๑.   

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒๒.   

ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒๓.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๒๔.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒๕.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒๖.   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๗.   

ดร.สวัสดิ์ อโณทัย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๒๘.   

ดร.ณัจฉรียา คำยัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย